Inženýrská činnost

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

 • kompletní projednání projektové dokumentace všech projektových stupňů s dotčenými orgány státní a veřejné správy, majetkovými správci, vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury, účastníky řízení atd.
 • projednání dokumentace ve smyslu zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
 • sestavení a kompletace všech potřebných žádostí vždy v souladu s řešenou problematikou
 • zajištění pravomocného, resp. vykonatelného územního rozhodnutí, stavebního, příp. vodoprávního povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením, rozhodnutí o povolení k užívání stavby, rozhodnutí o povolení předčasného užívání, zajištění zkušebního provozu stavby, kolaudační souhlas, povolení odstranění stavby, povolení změny v užívání stavby, sdělení k ohlášení stavby apod.
 • kontrola, příp. zajištění uvedení projednávané stavby do souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD), příp. projednání změny ÚPD
 • zastupování investora stavby ve všech souvisejících správních řízeních, vč. místních šetření, ústních jednání a odvolacích řízení
 • zajištění konzultací a odborníků pro danou technickou disciplínu
 • kontrola obsahu a rozsahu projektové dokumentace předkládané k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení v souladu s platnými prováděcími předpisy


MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST

 • veškeré činnosti spojené se získáním majetkových práv k pozemkům dotčených stavbou, tj. zajištění
 • znaleckých posudků o ceně nemovitosti v souladu s platnou legislativou,
 • vyhotovení geometrických plánů a jejich vložení do katastru nemovitostí,
 • dokladu o souladu dělení nebo scelení pozemků dle geometrického plánu s ÚPD
 • vyhotovení a uzavření příslušných smluvních vztahů s vlstníky pozemků dotčených stavbou (kupní smlouva, smlouva o bezúplatném převodu, smlouva o zřízení věcného břemene, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, směnná smlouva a další)
 • vyřešení příp. právních vad váznoucích na vykupovaných nemovitostech, např. exekuce, věcné břemeno, nezvěstný nebo nezletilý vlastník, dodatečné dědické řízení, kontrola probíhajících nebo připravovaných pozemkových úprav nebo jejich iniciace za spolupráce s matrikami, soudy, exekutory, pozemkovými úřady atd.
 • projednání záměru získání majetkových práv k pozemkům ve výkonných orgánech obcí a krajů
 • zajištění kompletní agendy týkající se vyvlastňovacího řízení ve smyslu zákona o vyvlastnění, vč. zastupování investora v celém procesu vyvlastnění
 • zavkladování smluv do katastru nemovitostí

    
 

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012