Normy

Centrum technické normalizace (CTN)

Zřízení CTN

 V únoru roku 2009 byla na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi a.s. PRAGOPROJEKT a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělena CTN licence k užívání označení "Centrum technické normalizace".

Působnost CTN

A) Bude organizačně zajišťovat tvorbu původních českých technických norem v oblasti projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů a některých navazujících profesí v rozsahu působnosti TNK 146.

B) Centrum technické normalizace u a.s. PRAGOPROJEKT se bude aktivně podílet na procesu tvorby technických norem na úrovni evropských a mezinárodních normalizačních organizací a na přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (ČSN) v oblasti navrhování a provádění vozovek a zemních těles a v navazujících a souvisících oblastech v rozsahu působnosti TNK 147.

 CTN u a.s. PRAGOPROJEKT je v oblasti evropské, mezinárodní a národní normalizace pověřeno těmito úkoly:

  • bude sledovat potřeby uživatelů ČSN s cílem prosadit jejich oprávněné požadavky při tvorbě evropských, mezinárodních a národních technických norem včetně osobní či korespondenční účasti expertů na zasedáních pracovních orgánů evropských a mezinárodních normalizačních organizací (CEN, ISO);
  • bude zpracovávat odborná stanoviska, připomínky a další vyjádření;
  • bude poskytovat informační, vzdělávací a další odborné služby uživatelům technických norem (např. poradenské, konzultační, publikační), a to jak zájemcům ze soukromoprávní sféry, tak i zainteresovaným státním orgánům, úřadům a organizacím;
  • bude se podílet na zabezpečování informovanosti technické veřejnosti o technické normalizaci a o stavu technické normalizace v rozsahu své působnosti a rovněž na propagaci používání ČSN;
  • bude se rovněž podílet na činnosti TNK jako aktivně spolupracující člen a podle potřeby také na činnosti normalizačních výborů ÚNMZ a Rady pro technickou normalizaci ÚNMZ;
  • bude se podílet na sestavování plánu technické normalizace (PTN);
  • bude se aktivně podílet na tvorbě původních ČSN. 

 

 Na základě prováděcí smlouvy budou s CTN u PRAGOPROJEKT, a.s. uzavírány dodatky smlouvy formou plánovacích listů na konkrétní úkoly či projekty technické normalizace podle potřeb ÚNMZ v rozsahu působnosti CTN:

CEN/TC 154/SC 3 Kamenivo pro asfaltové směsi TNK 99
CEN/TC 167 Stavební ložiska TNK 146
CEN/TC 178/WG 1 Dlažební prvky a obrubníky  
CEN/TC 219/WG 2 Katodická ochrana oceli v betonu TNK 32
CEN/TC 219/WG 3 Katodická ochrana ocelových konstrukcí v mořské vodě TNK 32
CEN/TC 219/WG 4 Vnitřní katodická ochrana ocelových konstrukcí TNK 32
CEN/TC 227 Silniční materiály TNK 147
CEN/TC 254/WG 6 Hydroizolace mostovek  
CEN/TC 336
Asfaltová pojiva TNK 134

   


 

 Pro zajištění činností vyjadřujících spolupráci při tvorbě a přejímání evropských norem s výše uvedenými technickými komisemi CEN, má CTN u PRAGOPROJEKT, a.s. vytvořenu soustavu národních aplikačních týmů (NAT), jejichž gestoři se zúčastňují zasedání pracovních skupin příslušných technických komisí CEN, aktivně spolupracují na vypracování návrhů nových evropských norem a zajišťují vypracování případných národních připomínek k připravovaným evropským normám.

 V případě ostatních původních českých technických norem zabezpečuje a organizuje CTN ve spolupráci s Ústředním správním úřadem (ÚSÚ), tj. v našem případě Ministerstvem dopravy ČR, technickou redakční radu pro projednávání jednotlivých etap přípravy norem.

 Při zadávání úkolů do PTN dává CTN u PRAGOPROJEKT, a.s. doporučení příslušné technické normalizační komisi (TNK) o kategorii zařazovaného úkolu a nutnosti úrovně spolupráce při tvorbě nové normy, a tím i způsobu zavedení nového návrhu normy do soustavy ČSN.

 

Spolupráce s CEN → MGS

Zprávy zástupců za rok 2020 v technických komisích CEN

Seznam norem platných pro stavbu vozovek

Seznam platných eurokódů

Normalizační úkoly

Úkoly řešené v roce 2020

 

 

Informace o TNK 146 a TNK 147

Dne 23. června 2009 se uskutečnila ustavující zasedání TNK 146 a TNK 147 místo zrušené TNK 51 „Pozemní komunikace“.

TNK 146 Projektování pozemních komunikací, mostů a tunelů – předsedkyní byla zvolena Ing. Irena Šašinková, CSc.
TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles - předsedkyní byla zvolena Ing. Marie Birnbaumová

Kromě volby předsedy bylo na programu jednání obou TNK:

  • plán práce;
  • zajištění spolupráce se souvisejícími TNK.

TNK 146 pokrývá činnost CEN/TC 226 včetně účasti na přípravě a projednávání návrhu až po převzetí EN do soustavy ČSN.

Na národní úrovní TNK 146 zastřešuje tvorbu, revize, změny a opravy českých technických norem z oblasti navrhování pozemních komunikací, mostů a tunelů a některých navazujících profesí. Tato část A) je pokryta naším CTN.

Obdobně na národní úrovni TNK 147 zastřešuje tvorbu, revize, změny a opravy českých technických norem z oblasti navrhování a provádění vozovek a zemních těles, a to jak co se týká pracovních postupů, tak i použitých materiálů, izolací a zkušebních testů vzorků.

Dálnice D3
Komunikace R4
Silniční okruh kolem Prahy

Jsme držiteli certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Created by CTECH s.r.o. ©2012