Kariéra

SAMOSTATNÝ ZAMĚSTNANEC PRO INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A MAJETKOPRÁVNÍ AGENDU

Zpracování a vedení kompletní agendy související s projednáním dokumentace staveb s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení stavby (územní, stavební a další) ve smyslu stavebního zákona. Zpracování…
Praha

PROJEKTANT SILNIČNÍCH A DÁLNIČNÍCH STAVEB

Zpracování projektové dokumentace dálničních staveb, silničních staveb, místních a účelových komunikací ve všech stupních projektové přípravy, včetně projektových dokumentací pro opravy těchto komunikací. Výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zpracování projektové dokumentace elektrických rozvodů (silnoproud, slaboproud, veřejné osvětlení, telematika) souvisejících s výstavbou nebo opravami liniových staveb. Odborné posudky, expertízy. Výkon autorského dozoru
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB

Zpracování projektové dokumentace pozemních staveb (stavebních částí) ve všech stupních projektové přípravy. Práce v terénu (zaměření staveb, stavebně technické průzkumy), výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT KOLEJOVÝCH STAVEB

Zpracování projektové dokumentace železničních a tramvajových staveb a rekonstrukcí těchto staveb ve všech stupních projektové přípravy. Výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT MOSTNÍCH A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

Zpracování projektové dokumentace mostních a inženýrských konstrukcí ve všech stupních projektové přípravy, statické výpočty konstrukcí. Běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů, výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT PODZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

Zpracování projektové dokumentace tunelů a podzemních inženýrských konstrukcí (podzemní garáže, kolektory, zárubní a opěrné zdi, vyztužené násypy, protihlukové stěny a konstrukce. Expertní posudky všech druhů podzemních staveb,…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ

Zpracování projektové dokumentace vodohospodářských objektů, primárně v návaznosti na silniční stavby (dešťové kanalizace, retenční nádrže, dešťové usazovací nádrže, přeložky vodotečí, přeložky vodovodů, vodohospodářské výpočty…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Zpracování projektové dokumentace plynárenských rozvodů souvisejících především s výstavbou liniových staveb (novostavby nebo opravy dálnic a silnic). Odborné posudky a expertizy, výkon autorského dozoru.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

PROJEKTANT STAVEB MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Zpracování projektové dokumentace místních komunikací, dálničních staveb, silničních staveb a účelových komunikací ve všech stupních projektové přípravy, včetně projektových dokumentací pro opravy těchto komunikací. Výkon…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

VEDOUCÍ STŘEDISKA TECHNICKÝCH DOZORŮ

Řízení a koordinování činností asistentů správce stavby – technických dozorců a správců stavby, řízení kontrolních dnů staveb, kontrola zajištění a úrovně stavebního dozoru, kontrola fungování systému zajištění jakosti…
Praha
, České Budějovice

ODBORNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zpracování rozptylových a hlukových studií. Příprava podkladů a spolupráce při zpracování dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
Praha
, Ostrava

ODBORNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK PRO ODPADY A REKULTIVACE

Zpracování projektových příloh silničních staveb v oblasti nakládání s odpady a v oblasti technických a biologických rekultivací. Příprava podkladů a spolupráce při zpracování dokumentace k posuzování vlivů na životní prostředí …
Praha

SPECIALISTA – ZOOLOG / BOTANIK

Zpracování přírodovědných průzkumů, migračních studií, vyhodnocení možných negativních vlivů zamýšlené investice na biotu a ekosystémy, návrh řešení.
Praha
, Ostrava

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ TECHNICKÝ ZAMĚSTNANEC PRO PRŮZKUMNÉ PRÁCE - GEOLOG

Zajišťování inženýrsko-geologických průzkumů (sled, řízení, dokumentace, závěrečná zpráva), zpracování inženýrsko-geologických projektů/dokumentací. Supervize/geologický dohled nad prováděním geologických prací, geologická služba…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

GEODET

Zeměměřické činnosti při přípravě i realizaci staveb pozemních komunikací od pořízení podkladů pro projekt až po zpracování Základní mapy realizované komunikace (práce v terénu i v kanceláři). Výkon činností Úředně oprávněného…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

KONZULTANT PRO INŽENÝRSKOU A MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST

Projednání dokumentace staveb s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky územního řízení, stavebního řízení či jiných řízení nebo povolení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů platných v ČR. Zajištění…
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Karlovy Vary
, Ostrava

KONZULTANT PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST

Projednání dokumentace staveb s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky územního řízení, stavebního řízení či jiných řízení nebo povolení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů platných v ČR …
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Karlovy Vary
, Ostrava

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Výkon činnosti technického dozoru investora rozsáhlých i menších dopravních staveb se specializací na pozemní komunikace, mostní a inženýrské konstrukce a kvalitu (pozice "asistent").
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

EKOLOGICKÝ DOZOR

Provádění ekologického dozoru při realizaci staveb.
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi, spolupráce s projektanty a dozorci staveb v oblasti koordinace BOZP. Zpracování plánu BOZP (v rámci přípravy stavby).
Praha
, České Budějovice
, Liberec
, Plzeň
, Karlovy Vary
, Brno
, Ostrava