Inženýrská činnost

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • kompletní projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, majetkovými správci, vlastníky, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a s účastníky řízení
 • projednání dokumentace dle požadavků zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
 • sestavení a kompletace všech potřebných žádostí o vydání příslušných povolení
 • podání žádosti o povolení
 • zajištění nebo spolupráce při zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením, rozhodnutí o povolení k užívání stavby, rozhodnutí o povolení předčasného užívání, zajištění zkušebního provozu stavby, kolaudační souhlas, povolení odstranění stavby, povolení změny v užívání stavby apod.
 • kontrola, příp. zajištění uvedení projednávané stavby do souladu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD), v případě potřeby projednání změny ÚPD
 • zastupování investora stavby ve všech souvisejících správních řízeních, vč. místních šetření, ústních jednání a odvolacích řízení
 • zajištění konzultací a odborné technické pomoci
 • kontrola obsahu a rozsahu projektové dokumentace předkládané k žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení v souladu s platnými prováděcími předpisy

Majetková činnost

 • zajištění znaleckých posudků o ceně nemovitosti v souladu s platnou legislativou
 • vyhotovení geometrických plánů a jejich vložení do katastru nemovitostí
 • zajištění dokladu o souladu dělení nebo scelení pozemků dle geometrického plánu s ÚPD
 • vyhotovení a uzavření příslušných smluvních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou
 • vyřešení příp. právních vad váznoucích na vykupovaných nemovitostech, např. exekuce, věcné břemeno, nezvěstný nebo nezletilý vlastník, dodatečné dědické řízení, kontrola probíhajících nebo připravovaných pozemkových úprav, soudní řízení, exekuční řízení, pozemkové úřady atd.
 • projednání záměru získání majetkových práv k pozemkům ve výkonných orgánech obcí a krajů
 • zajištění kompletní agendy týkající se vyvlastňovacího řízení ve smyslu zákona o vyvlastnění, vč. spolupráce s investorem v průběhu celého procesu vyvlastnění (s výjimkou poskytování právních služeb)
 • vklady smluv do katastru nemovitostí
 • zajištění konzultací a odborné technické pomoci