Vodohospodářské stavby

  • projekty vodovodů a kanalizací
  • projekty údržby, oprav a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací
  • projekty dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží
  • projekty přeložek vodotečí, melioračních zařízení a dalších vodohospodářských objektů
  • hydrotechnické výpočty
  • odborné posudky, expertizy, konzultační činnost
  • spolupráce při zpracování návrhů a aktualizací norem a technických předpisů
  • výkon autorského dozoru vodohospodářských objektů
  • výkon stavebního dozoru vodohospodářských objektů