Kdo jsme

O společnosti

O společnosti

PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen "společnost") je projektově inženýrská společnost s širokou domácí i zahraniční zkušeností v oboru dopravních a inženýrských staveb. Společnost je česká, plně nezávislá a bez jakéhokoliv vlivu zahraničního kapitálu. Hlavním působištěm společnosti je Česká republika. Svoji základnu má v Praze, regionální projektové ateliéry v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci a Ostravě.

  • Společnost působí na trhu projektových prací v České republice od roku 1969.
  • Hlavní specializací společnosti je příprava staveb dopravní infrastruktury (dálniční a silniční stavby, městské komunikace, pozemní stavby, mosty, tunely, kolektory, železniční a městská kolejová doprava, vodohospodářské stavby a další související stavby). Zajišťujeme rovněž zpracování záměrů projektů včetně ekonomického hodnocení investic metodou HDM-4, přípravné a průzkumné práce (geodetická činnost, inženýrsko-geologické průzkumy, dopravní průzkumy, průzkumy a posuzování v oblasti životního prostředí) a jejich vyhodnocení. Společnost dále provádí kompletní rozsah inženýrských činností včetně majetkoprávních činností, supervizí na velkých dopravních stavbách a stavebního dozoru a zajišťuje činnost správce staveb.
  • Společnost vyvíjí a prodává své vlastní softwarové systémy - RoadPAC pro projektování dálnic a silnic a KanVOD pro projektování kanalizačních stok, vodovodů a dalších podzemních liniových objektů, a to včetně podpory informačního modelování staveb (BIM). Dále se podílí na tvorbě technických předpisů v rezortu silničního hospodářství (směrnice, TKP, TP, Vzorové listy, metodiky a další). Na základě rámcové smlouvy uzavřené s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je společnosti udělena CTN licence k užívání označení "Centrum technické normalizace".
  • Společnost má zavedeny systémy řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 45001. Veškerá snaha společnosti je směřována na vybudování kvalitní multidisciplinární projektově inženýrské společnosti se širokým profesním záběrem, která svým zákazníkům poskytne komplexní služby při přípravě a realizaci staveb, počínaje odbornými konzultacemi, posudky, ekonomickým hodnocením záměru projektu, přes pomoc při získávání úvěrů, zpracování projektové dokumentace všech stupňů, včetně zajištění potřebných průzkumů, inženýrské a majetkoprávní činnosti a při realizaci stavby zajištění správcovství staveb, stavebního dozoru a technické asistence.
  • Regionální projektové ateliéry zajišťují přímý kontakt se zákazníkem, což urychluje a usnadňuje řešení pracovních problémů a eliminuje se tím případná neoperativnost při komunikaci regionálních zákazníků s centrem společnosti. Pobočky jsou schopny plně vyhovět potřebám a přáním zákazníka, okamžitě reagovat na vyvolané změny a mají přitom plnou odbornou podporu z centra společnosti v Praze a z ostatních regionálních ateliérů.