Průzkumné práce, měření a diagnostiky

Geodetické činnosti

 • zaměření stávajícího terénu
 • vyhotovení digitálního terénního modelu (DMT)
 • zpracování záborových a majetkoprávních elaborátů
 • výkupy pozemků
 • zpracování geodetické dokumentace
 • projekty základní vytyčovací sítě
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření na stavbách
 • činnosti Úředně oprávněného zeměměřického inženýra


Inženýrsko-geologické průzkumy

 • projekty inženýrsko-geologických průzkumů
 • realizace inženýrsko-geologických průzkumů
 • průzkumy sesuvných území
 • odborné inženýrsko-geologické posudky, expertizy, konzultační činnost
 • návrhy stabilizačních opatření


Diagnostické průzkumy

 • diagnostický průzkum betonových mostů a konstrukcí
 • hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů a propustků
 • hlavní, mimořádné a běžné prohlídky tunelů
 • průzkumy a diagnostiky vozovek
 • vizuální prohlídky komunikací


Průzkumy v oblasti životního prostředí

 • zpracování migračních studií
 • posouzení vlivů na krajinný ráz
 • dendrologické průzkumy včetně výpočtu ekologické újmy
 • botanické a zoologické průzkumy
 • posuzování vlivů staveb na životní prostředí EIA
 • pedologické průzkumy
 • zpracování rozptylových studií
 • zpracování hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny (biologické hodnocení)
 • zpracování hlukových studií
 • činnosti autorizované akustické laboratoře (měření hluku v komunálním prostředí, měření hluku ze silniční a železniční dopravy, měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku, měření hluku v pracovním prostředí)
 • měření hluku a vibrací