Reference

img_20210908_120726
(2019-2021)

I/37 Osová Bítýška - obchvat

Výkon činnosti Úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (ÚOZI-O) spočívající v posuzování geodetických částí projektové dokumentace, zajišťování kontrolních měření pro objednatele, vytyčení obvodu stavby a další související měření a…

Losinna - obchvat
(2019-2021)

I/20 Losiná – obchvat - podrobný GTP

Provedení podrobného geotechnického průzkumu pro pozemní komunikaci v kategorii S 21,5/100 a S 11,5/80 v celkové délce 5 420 m včetně 4 mostních objektů, 1 lávky pro pěší a 1 migračního objektu, 2 mimoúrovňové křižovatky, 1 okružní křižovatku a 2…

20191205_102825-min
(2017-2020)

D35 Litomyšl – Janov

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 10,350 km, 7 mostních objektů, 11 protihlukových stěn, 26 vodohospodářských objektů

144b-min
(2019-2020)

D49, 4902.2 Fryšták - Lípa, 2. etapa, Podrobný geotechnický průzkum

Podrobné zhodnocení inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území jako podkladu pro projektování uvedené stavby. Kategorie D 25,5/120, délka 9,3 km, 24 mostních objektů, 3 protihlukové stěny, 3 opěrné zdi, 31 vodohospodářských objektů<…

img_trolej-jihlava_02
(2018-2020)

Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí, ekonomické hodnocení, zajištění oznámení EIA.

20190402_130222-min
(2019)

D3 0302 Jílové - Hostěradice

Aktualizace geotechnického a hydrogeologického průzkumu, doplňující geotechnický průzkumvy vyhodnocující v oblasti hydrogeologii, určení významnosti změn, návrh kompenzačních opatření a monitoringu pro trasu navrženou v dokumentaci k územnímu…

20181017_124947-min
(2018-2019)

D35 Ostrov – Vysoké Mýto

Zpracování podobného geotechnického průzkumu. Kategorie D 26,5/130, délka 7 km, 6 mostních objektů

(2016-2017)

D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka – EXIT 162 Velká Bíteš

Provedení diagnostického průzkumu a předání všech podkladů/zpráv pro určení rozsahu sanací mostů SO 21-207 (ev.č. mostu D1-201) o rozpětí 26,45 m.

D35 vizualizace 05-min
(2010-2017)

D35 Úlibice - Hořice

Zajištění závazného stanoviska podle §9a odst. 4 a 5 zákona č. 39/2015 Sb. tj. zajištění podkladu pro vydání závazného verifikačního stanoviska. Soukres trasy, soupis technických změn, vyhodnocení změn. Vypracování dokumentace k územnímu…

img_D49 studie
(2016-2017)

D49, 4903 - 4905 Lípa - hranice ČR/SR, Technicko-vyhledávací studie

Technicko vyhledávací studie, zpracovaná ve 4 variantách vedení trasy a kategorií.

img_II240-EIA_01
(2016-2017)

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. A III. Etapa, EIA

Vyhotovení dokumentace podle př. č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Technická pomoc objednateli v rámci vypořádání připomínek k dokumentaci EIA a při účasti na veřejném projednání.

Obrázek1-min
(2016)

Oprava mostu ev.č. 272-006 – Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem – zpracování PD

Vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti, získání stavebního povolení a uzavření potřebných smluv s dotčenými objekty, průzkumy, studie.

Sázava_detail mostu
(2015-2016)

D3 0301 Praha - Jílové, 0302 Jílové - Hostěradice, 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ

Zpracování technické studie, výpočet ekonomické efektivnosti, aktualizace záměru projektu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost k zajištění vydání územního rozhodnutí.

img_01_D35-Dzbanov
(2013-2014)

D35 Džbánov - Litomyšl

Vypracování záměru projektu. Kategorie R 25,5/120, 15 mostních objektů

img_01_U-Globusu
(2013-2014)

České Budějovice – přeložka silnice I/20 v úseku OK u Globusu – silnice I/34 (severní spojka)

EIA - zpracování dokumentace podle §8 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP.

(2014)

D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/Polsko

Vypracování projektu předběžného geotechnického průzkumu dle TP 76 A,B. Kategorie D 26,0/130 a D 21,5/110, délka 21,175 km, tunel Poříčí, 23 mostních objektů, 3 MÚK, 10 protihlukových stěn, 33 přeložek

img_Aviaticka
(2013)

D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně - prověřovací studie

Zpracování a projednání prověřovací studie ve čtyřech variantách - prověření možnosti vyosení R7 v trase SOKP z důvodu kolize se vzletovou dráhou Letiště Praha, včetně koordinace s plánovanou výstavbou trati Praha – Kladno a výstavby MUK…

pressiometr
(2010-2012)

SOKP 518 Ruzyně - Suchdol

Podrobný geotechnický průzkum dle TP76, technické práce, polní zkoušky, geofyzikální průzkum, hydrogeologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní práce. Kategorie S 34/100, součástí hlavní trasy v délce 9,5890 km je přivadeč Rybářka v kategorii…

img_01
(2007-2011)

D3 Středočeská stavba 0301 - 305/I

Zpracování technické studie, dokumentace EIA, vypracování investičního záměru, zpracování ekonomického posouzení modelem HDM-4. Kategorie D 27,5/120

img_D55 5508 01
(2009-2010)

D55 stavba 5508 Staré Město - Moravský Písek expertíza

Expertíza dokumentace k územnímu rozhodnutí s cílem specifikovat možné úspory jak z hlediska technických norem a předpisů, tak z hlediska technického řešení v souladu s bodem 2 Příkazu GŘ ŘSD ČR č. 7/2009. Kategorie R 25,5/120, 2 MÚK, 9 mostních…

(2009)

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu, DSP

Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, dopravní značení na nové rychlostní silnici. Kategorie D 25,5/100, délka 6,13 km, 2 MÚK, přeložky, 4 mostní objekty

(2005-2008)

D48 MÚK Bělotín - Rybí

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení v podobnostu zadávací dokumentace stavby, vč. zhotovení geometrických plánů. Kategorie R 25,5/120, projekt řeší vozovku, zemní těleso, mosty, propusty, odvodňovací…

(2004-2007)

D8 stavba 0807/I Trmice - Knínice, část B - most přes tratě ČD v Trmicích, studie, DÚR, aktualizace DSP, RDS, DSPS, AD

Studie, vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí, aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavny, výkon autorského dozoru.